Regulamin wynajmu

REGULAMIN WYNAJMU GIER W SKLEPIE INTERNETOWYM WOODBE

 1. GRY będące  przedmiotem wynajmu są własnością Sklepu Woodbe.
 2. Klientem Sklepu Woodbe może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wynajmu. Wraz z dokonaniem zamówienia wynajmu GRY Klient zawiera ze Sklepem umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Sklep oddaje do dyspozycji Klienta GRY oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. 
 4. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem GIER. 
 5. GRY zostaną wynajęte tylko Klientowi, który wpłaci kaucję w wysokości 300 zł za każdą GRĘ.
 6. Wynajem i zwrot GIER odbywa się w siedzibie Sklepu Woodbe, bądź też poprzez wysyłkę kurierską. 
 7. Klient odbierając GRY powinien sprawdzić ich stan techniczny i kompletność sprzętu. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sklep Woodbe.
 8. Klient zobowiązuje się zwrócić GRY w takim samym stanie i w terminie 4 dni od daty otrzymania GIER (chyba, że ustalono inaczej). Zwrot sprzętu następuje w Sklepie lub poprzez przesyłkę kurierską.
 9. Klient oświadcza, że zapozna się z załączoną instrukcją użytkowania GIER i  zobowiązuje się do dbałości o GRY i wykorzystywania ich bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje GRY na swoją odpowiedzialność. 
 10. Klient nie może dokonywać żadnych napraw GIER. Użyczenie GIER osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta. 
 11. Sklep Woodbe nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji. 
 12. Okresem rozliczeniowym za wynajem GIER jest doba. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę, chyba że ustalono inaczej. Opłaty za wynajem GIER, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór GIER ustalone są na www.woodbe.co. 
 13. W przypadku zwrotu GIER po ustalonym terminie zwrotu Sklep nalicza opłatę w wysokości 50 zł za każdą dodatkową dobę. Opłaty za wynajmem nalicza się od dnia dostarczenia GIER do dnia zwrotu sprzętu. Po przekroczeniu 10 dni od dnia dostarczenia GIER kaucja może zostać zatrzymana przez Sklep. 
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sklepu. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo Sklep. Przedłużenie okresu wynajmu wymaga uzyskania akceptacji Sklepu. W  przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji Sklepu, kaucja może zostać zatrzymana przez Sklep. 
 15. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie GIER zgodnie z jego przeznaczeniem.  Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie GIER, zniszczenie i zdekompletowanie GIER. Wysokość szkody ustala SKLEP w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Sklep do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. 
 16. Miejscem wykonania umowy wynajmu GIER jest Częstochowa.
 17. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Częstochowie. 
 18. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne. 

 

Następujące koszty uszkodzeń:

– zniszczona/zgubiona skrzynia Woodbe Block: 20 – 60zł

– zniszczony/zgubiony klocek Woodbe Block: 15zł

– zniszczony/zgubiony woreczek do gry Cornhole: 12zł

– zniszczona tablica Cornhole: 50-300zł

– zgubiona tablica Cornhole: 300zł

– zagubiony worek zbiorczy do woreczków Cornhole: 30zł

– zniszczona/zgubiona drabina Ladder Golf: 50-280zł

– zniszczony/zgubiony pokrowiec na Ladder Golf: 10 – 30zł

– zniszczony/zgubiony sznur boli do gry Ladder Golf: 20zł

– zniszczony/zgubiony kocek Domino: 20 – 50zł

– zniszczona/zagubiona podkowa Horseshoes: 20 -70zł

– zniszczony/ zgubiony kijek Horseshoes: 30 – 50zł

– zniszczony/ zgubiony krążek Connect Four: 15 -30zł

– zniszczona/ zgubiona tablica Connect Four: 100 – 600zł

– zniszczony/ zgubiony klocek Kubb: 10 – 40zł

– zniszczona/ zgubiona skrzynia Kubb: 20 – 60 zł